Minden kategória
Kosár 0
Nincsenek termékek a kosárban.
Termékkategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a DELAN Center s.r.o. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.gold-media.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) a látogatásom, a regisztrálásom, illetve esetleges vásárlásom miatt, az adataimat kezeli.

A szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

 • Név: DELAN Center  s.r.o.
 • Székhely és levelezési cím: , Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
 • Adószám: CZ 14099420
 • Ügyfélszolgálati telefonszám: + 421 950 256 589
 • Weboldal: https://www.gold-media.hu/
 • Email cím: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, email: [email protected]

A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat. A regisztrálót nem tekintjük vásárlónak addig, amíg az első befejezett vásárlása meg nem történt.
• Felhasználónév,
• saját e-mail cím,
• jelszó,
• számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
• szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
• telefonszám

 

16 évesnél fiatalabb személyek adatai

Webáruházunkban 16 évesnél fiatalabb személyek nem vásárolhatnak. 16 éves kor alatti személy a webáruházunkat kizárólag abban az esetben használhatja, ha ehhez megszerezte törvényes képviselője (szülő vagy gyám) hozzájárulását.

Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie-k

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

A www.gold-media.hu a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.gold-media.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat. A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, a webáruházban leadott rendeléskor a számlakiállításhoz szükséges természetes személy adatait a Számlákon rögzítse. Az Infotv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (jelölőnégyzet kipipálása) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A gold-media.sk oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a DELAN Center s.r.o.. részére:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
• Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
• Vásárlási szokások

Az adatkezelésre a https://www.gold-media.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: webáruház) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (jelen nyilatkozat), amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, illetve jelen nyilatkozat elfogadásával.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel

Jogaink érvényesítése esetén az Ön személyes adatait harmadik felek (pl. ügyvéd) rendelkezésére bocsáthatjuk. Amennyiben a jogszabályok vagy az államhatalmi szervek (pl. a Cseh Köztársaság rendőrsége) köteleznek minket az Ön személyes adatai átadására, kötelesek vagyunk megtenni e lépést.

 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a leiratkozás időpontjáig tart.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 29 886 660

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: DELAN Center s.r.o.
 • Az adatfeldolgozó székhelye:    Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
 • Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 421 950 256 589
 • Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

A GDPR hatálya alatt az érintetteket az alábbi jogok illetik meg, amennyiben a jogszabályi követelmények teljesülnek:

 • Hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog – GDPR 15. cikk)
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

.

Törlés

Kérheti személyes adatai törlését is (a törlés ugyanakkor nem érinti az olyan dokumentumokon szereplő adatokat, amelyeket törvényből eredően meg kell őriznünk (pl. számlák vagy jóváírások). Amennyiben a személyes adataira jogi érdekeink meghatározásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez lesz szükségünk, kérése elutasításra kerülhet (pl. ha az Ön esetében rendezetlen hátralékot tartunk nyilván, vagy panaszkezelési eljárás van folyamatban).

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet a DELAN Center s.r.o.. adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott  értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában:

[email protected]

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti .

2023-05-22

icon

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Értesülhet aktuális akcióinkról, ajánlatainkról,